preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Školski kurikulum

Godišnji plan i program

Učenje njemačkog jezika

Priloženi dokumenti:
BROSURA KDV 2020.pdf

Prevencija ovisnosti

Priloženi dokumenti:
Brosura za roditelje.pdf

Mi jedemo odgovorno

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice škole

Ovdje možete pronaći dokumentaciju vezanu za raspisivanje natječaja za imenovanje  ravnatelja/ice

OŠ Vladimir Bosnar Stubičke Toplice

fizika

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR BOSNAR

          STUBIČKE TOPLICE

Strmečka cesta 5 a

KLASA:112-02/20-01/5
URBROJ:2113/03-380-33-20-3
U Stubičkim Toplicama 3. ožujka 2020.

Na temelju članka 6. Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima, te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj u Osnovnoj školi Vladimir Bosnar Stubičke Toplice Strmečka cesta 5 a (u daljem tekstu: Pravilnik) Povjerenstvo za  procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje na radno mjesto učitelja/cu fizike objavljuje

 

POZIV NA TESTIRANJE, SADRŽAJ TESTIRANJA I PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA

Kandidati/kandidatkinje koji/koje su podnijeli/podnijele pravodobne i potpune prijave na  natječaj te ispunjavaju formalne uvjete natječaja, objavljenog na web stranicama i oglasnim pločama OŠ Vladimir Bosnar Stubičke Toplice i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 19. veljače 2020. godine, za zapošljavanje na neodređeno nepuno  radno vrijeme 13 sati tjedno, za radno mjesto  učitelja/ice  fizike su:

            1. KIM DŽANANOVIĆ

            2. STIPE ŠARIĆ

 

Kandidati/kandidatkinje od rednog broja 1-2. pozivaju se na testiranje koje će se održati u  OŠ Vladimir Bosnar Stubičke Toplice, Strmečka cesta 5 a, dana

10. ožujka 2020. godine  (utorak) s početkom u 10:00 sati

 

- 10:00-10:45 - Prva faza testiranja (pisana provjera) te informacija o drugoj fazi testiranja-

  i održavanju razgovora (intervjua).

Pravila testiranja

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem.        

Po dolasku na testiranje od kandidata/kinje će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat/kinja koji/koja ne dokaže identitet, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele pravodobnu i potpunu prijavu kao i osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem neće moći pristupiti testiranju.

Kandidati/kinje koji/koje dođu nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.

Kandidat/kinja koji/a ne pristupi testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Za vrijeme provedbe testiranja nije dopušteno:

-koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama;

-koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

-napuštati prostoriju u kojoj se provodi testiranje bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;

-razgovarati s ostalim prisutnim osobama niti na drugi način narušavati koncentraciju.

Ukoliko se prekrše navedena pravila kandidat/kinja će biti udaljen/a s provedbe testiranja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće vrednovati.

Testiranje se provodi u dvije faze:

U prvu fazu testiranja upućuju se svi kandidati/kandidatkinje koji/koje su podnijeli/podnijele pravodobne i potpune prijave na  natječaj te ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a ista se sastoji od: opći dio obveznog testiranja obuhvaća znanja iz osnovnog zakonskog propisa koji regulira osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje i posebni dio obveznog  testiranja obuhvaća znanja iz poznavanja propisa koji se odnose na školovanje učenika s teškoćama i na postupak ocjenjivanja učenika.

Opći i posebni dio obveznog testiranja provodi se pisanim testom.

Sadržaj testiranja propisan je odredbama članka 4. Pravilnika.

Svaki dio testiranja vrednuje se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju, ako je za svaki dio testiranja dobio najmanje 5 bodova.

Kandidat koji ne zadovolji na provedenom testiranju, odnosno dijelu testiranja, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.

Na razgovor se pozivaju kandidati koji su zadovoljili na testiranju sukladno članku 7. Pravilnika.

Razgovor s kandidatom obavlja Povjerenstvo  i ravnatelj Škole.

Razgovorom se utvrđuju sposobnosti, vještine, interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad u Školi.

Rezultati razgovora vrednuju se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru ako je dobio najmanje 5 bodova.

Razgovor sa kandidatima koji su ostvarili dovoljan broj bodova u pisanom dijelu testiranja održat će se 

10. ožujka 2020. godine u 12,00 sati.

Ako kandidat ne pristupi usmenom testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Nakon provedenog razgovora Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru.

Odluku o kandidatu za kojeg se traži prethodna suglasnost školskog odbora donosi ravnatelj Škole na temelju rang - liste kandidata koju izrađuje Povjerenstvo.

Izabrani/izabrana kandidat/kandidatkinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije zaključivanja ugovora o radu, donese potrebnu dokumentaciju za sklapanje ugovora o radu u izvorniku.

Rezultati natječaja bit će objavljeni u roku od 15 dana od dana davanja suglasnosti Školskog odbora ravnateljici za zapošljavanje odabranog kandidata. Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Škole.

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima

Pitanja kojima se testiraju posebna znanja, sposobnosti i vještine bitne za obavljanje poslova radnog mjesta temelje se na sljedećim izvorima:

OPĆI DIO:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08.,86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.)

POSEBNI DIO:

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (N.N.94/2015. i 3/2017.)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 112/10.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 82/2019.)

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju(N.N. 24/2015.)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (N.N. 87/2014. i N.N. 81/15).

             Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

Natječaj - fizika

Temeljem članka 105,  106. i 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09, 92/10, 105/10-isp., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, i 98/19.), čl. 24. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18), čl. 8. Pravilnika o radu  i članka 3. Pravilnika o postupku zapošljavanja OŠ Vladimir Bosnar Stubičke Toplice, Strmečka cesta 5 a, dana  13. veljače 2020. ravnateljica OŠ Vladimir Bosnar Stubičke Toplice objavljuje se

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

 • učitelja/cu fizike – 1 izvršitelj/ca m/ž, na neodređeno nepuno radno vrijeme – 13 sati tjedno.

Natječaj je otvoren od  19. do 27. veljače 2020.

 

Uvjeti:  sukladno članku 105. i 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18. 98/2019) i Pravilnika  o odgovarajućoj stručnoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (N.N.6/2019.)

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
 • domovnicu
 • rodni list
 • elektronički zapis o radno-pravnom statusu iz baze podataka HZMO
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi.

Navedene isprave dostavljaju se u preslici uz obavezu da odabrani kandidat nakon izbora dostavi izvornike isprava na uvid.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete natječaja.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

Kanidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve potrebne dokaze:

 

 1. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N.121/2017. -  članka 101. stavak 1-3, članka 102. stavak 1-3. treba priložiti dokaze koji su objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva branitelja  pod dokumenti: Prednost pri zapošljavanju poveznica:https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zapošljavanje-843/843

 

 1. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14), osim navedenog pod točkom a) još trebaju priložiti dokaze u smislu čl. 9. st. 2., 3., 18. i 19. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14), odnosno javnu ispravu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, u smislu čl. 9. st. 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, te potvrdu da kod posljednjeg poslodavca radni odnos nije prestao krivnjom radnika, u smislu čl. 9. st. 18. i 19. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Na natječajsukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova prijave mogu podnijeti osobe oba spola.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu na natječaj i ispunjavaju uvjete iz natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj.

Sadržaj, način testiranja objavljeni su na mrežnoj stranici škole u Pravilniku - poveznica: https://bit.ly/2lXsKhE.

Obavijest o vremenu i mjestu održavanja testiranja te pravnim izvorima za pripremu kandidata za testiranje bit će objavljeni na www.os-stubicke-toplice.skole.hr   najmanje 5 dana prije dana određenog za testiranje.

Nepotpune i nepravodobne prijave se neće razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta potrebno je dostaviti osobno ili poštom na adresu Škole:Osnovna škola Vladimir Bosnar Stubičke Toplice, Strmečka cesta 5 a 49244 Stubičke Toplice.

 

Klasa: 112-07/20-01/6

Urbroj: 2113/03-370-33-20-1

13. veljače 2020.                                                         Ravnateljica škole:

                                                                                 Brigitte Gmaz, dipl. uč.

Priloženi dokumenti:
Natjecaj fizika 13.2. 2020.pdf

Poziv na testiranje - razredna nastava

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR BOSNAR

          STUBIČKE TOPLICE

Strmečka cesta 5 a

KLASA:112-03/20-01/4
URBROJ:2113/03-380-33-20-1
U Stubičkim Toplicama 10. veljače 2020.

Na temelju članka 6. Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima, te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj u Osnovnoj školi Vladimir Bosnar Stubičke Toplice Strmečka cesta 5 a (u daljem tekstu: Pravilnik) Povjerenstvo za  procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje na radno mjesto učitelja/cu razredne nastave objavljuje

 

POZIV NA TESTIRANJE, SADRŽAJ TESTIRANJA I PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA

Kandidati/kandidatkinje koji/koje su podnijeli/podnijele pravodobne i potpune prijave na  natječaj te ispunjavaju formalne uvjete natječaja, objavljenog na web stranicama i oglasnim pločama OŠ Vladimir Bosnar Stubičke Toplice i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 29. siječnja 2020. godine, za zapošljavanje na određeno nepuno  radno vrijeme 20 sati tjedno, za radno mjesto  učitelja/ice  razredne nastave su:

 1. Kristina Komin
 2. Martina Šešerko
 3. Bernarda Zrinski
 4. Petra Friščić

Kandidatkinje od rednog broja 1-4.  pozivaju se na testiranje koje će se održati u  OŠ Vladimir Bosnar Stubičke Toplice, Strmečka cesta 5 a, dana

18. veljače 2020. godine (utorak) s početkom u 10:00 sati

- 10:00-10:45 - Prva faza testiranja (pisana provjera) te informacija o drugoj fazi testiranja-

  i održavanju razgovora (intervjua).

Pravila testiranja

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem.        

Po dolasku na testiranje od kandidata/kinje će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat/kinja koji/koja ne dokaže identitet, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele pravodobnu i potpunu prijavu kao i osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem neće moći pristupiti testiranju.

Kandidati/kinje koji/koje dođu nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.

Kandidat/kinja koji/a ne pristupi testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Za vrijeme provedbe testiranja nije dopušteno:

-koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama;

-koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

-napuštati prostoriju u kojoj se provodi testiranje bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;

-razgovarati s ostalim prisutnim osobama niti na drugi način narušavati koncentraciju.

Ukoliko se prekrše navedena pravila kandidat/kinja će biti udaljen/a s provedbe testiranja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće vrednovati.

Testiranje se provodi u dvije faze:

U prvu fazu testiranja upućuju se svi kandidati/kandidatkinje koji/koje su podnijeli/podnijele pravodobne i potpune prijave na  natječaj te ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a ista se sastoji od: opći dio obveznog testiranja obuhvaća znanja iz osnovnog zakonskog propisa koji regulira osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje i posebni dio obveznog  testiranja obuhvaća znanja iz poznavanja propisa koji se odnose na školovanje učenika s teškoćama i na postupak ocjenjivanja učenika.

Opći i posebni dio obveznog testiranja provodi se pisanim testom.

Sadržaj testiranja propisan je odredbama članka 4. Pravilnika:

http://os-stubicke-toplice.skole.hr/upload/os-stubicke-toplice/images/static3/769/attachment/Pravilnik_o_zaposljavanju.pdf

Svaki dio testiranja vrednuje se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju, ako je za svaki dio testiranja dobio najmanje 5 bodova.

Kandidat koji ne zadovolji na provedenom testiranju, odnosno dijelu testiranja, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.

 

Na razgovor se pozivaju kandidati koji su zadovoljili na testiranju sukladno članku 7. Pravilnika.

Razgovor s kandidatom obavlja Povjerenstvo  i ravnatelj Škole.

Razgovorom se utvrđuju sposobnosti, vještine, interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad u Školi.

Rezultati razgovora vrednuju se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru ako je dobio najmanje 5 bodova.

Razgovor sa kandidatima koji su ostvarili dovoljan broj bodova u pisanom dijelu testiranja održat će se  18. veljače 2020. godine u 12,00 sati.

Ako kandidat ne pristupi usmenom testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Nakon provedenog razgovora Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru.

Odluku o kandidatu za kojeg se traži prethodna suglasnost školskog odbora donosi ravnatelj Škole na temelju rang - liste kandidata koju izrađuje Povjerenstvo.

Izabrani/izabrana kandidat/kandidatkinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije zaključivanja ugovora o radu, donese potrebnu dokumentaciju za sklapanje ugovora o radu u izvorniku.

Rezultati natječaja bit će objavljeni u roku od 15 dana od dana davanja suglasnosti Školskog odbora ravnateljici za zapošljavanje odabranog kandidata. Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Škole.

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima

Pitanja kojima se testiraju posebna znanja, sposobnosti i vještine bitne za obavljanje poslova radnog mjesta temelje se na sljedećim izvorima:

OPĆI DIO:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08.,86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., i 98/19.)

POSEBNI DIO:

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (N.N.94/2015. i 3/2017.)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 112/10.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 82/2019.)

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju(N.N. 24/2015.)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (N.N. 87/2014. i N.N. 81/15).

 

                                                            Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

Priloženi dokumenti:
Poziv-na-testranje kandidata.pdf

Natječaji za radna mjesta

Temeljem članka 105,  106. i 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09, 92/10, 105/10-isp., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18), čl. 24. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18), čl. 8. Pravilnika o radu  i članka 3. Pravilnika o postupku zapošljavanja OŠ Vladimir Bosnar Stubičke Toplice, Strmečka cesta 5 a, dana  29. siječnja 2020. ravnateljica OŠ Vladimir Bosnar Stubičke Toplice objavljuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

 • učitelja/cu razredne nastave  – 1 izvršitelj/ica m/ž,  na određeno nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno, (zamjena za bolovanje-komplikacije u trudnoći).

 

Natječaj je otvoren od 29. siječnja do 6. veljače  2020.

 

Uvjeti:  sukladno članku 105. i 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi N.N. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18, 98/2019. i Pravilnika  o odgovarajućoj stručnoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (N.N.6/2019.)

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
 • domovnicu
 • rodni list
 • elektronički zapis o radno-pravnom statusu iz baze podataka HZMO
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi.

Navedene isprave dostavljaju se u preslici uz obavezu da odabrani kandidat nakon izbora dostavi izvornike isprava na uvid.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete natječaja.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

Kanidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve potrebne dokaze:

 

 1. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N.121/2017. -  članka 101. stavak 1-3, članka 102. stavak 1-3. treba priložiti dokaze koji su objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva branitelja  pod dokumenti: Prednost pri zapošljavanju – poveznica: https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-843/843

 

 1. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14), osim navedenog pod točkom a) još trebaju priložiti dokaze u smislu čl. 9. st. 2., 3., 18. i 19. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14), odnosno javnu ispravu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, u smislu čl. 9. st. 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, te potvrdu da kod posljednjeg

 

 

 

poslodavca radni odnos nije prestao krivnjom radnika, u smislu čl. 9. st. 18. i 19. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Na natječajsukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova prijave mogu podnijeti osobe oba spola.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu na natječaj i ispunjavaju uvjete iz natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj.

Sadržaj, način testiranja objavljeni su na mrežnoj stranici škole u Pravilniku - poveznica: https://bit.ly/2lXsKhE.

Obavijest o vremenu i mjestu održavanja testiranja te pravnim izvorima za pripremu kandidata za testiranje bit će objavljeni na www.os-stubicke-toplice.skole.hr   najmanje 5 dana prije dana određenog za testiranje.

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole u roku od 15 dana od dana davanja suglasnosti Školskog odbora ravnateljici za zapošljavanje odabranog kandidata.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave se neće razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta potrebno je dostaviti osobno ili poštom na adresu Škole:Osnovna škola Vladimir Bosnar Stubičke Toplice, Strmečka cesta 5 a 49244 Stubičke Toplice.

 

KLASA: 112-07/20-01/1

UBROJ: 2113/03-370-33-20-1

29. siječnja 2020.                                                         Ravnateljica škole:

                                                                                   Brigitte Gmaz, dipl. uč.

 

 

 

 

 

 

UDŽBENICI 2020./2021.

Školski list ''MAKSIĆ''


Tražilica 

PODRŠKA UČENICIMA

 

Obavještavamo učenike i roditelje da se od sutra  javljaju pedagogu isključivo putem maila 

osvbosnar.pedagog@gmail.com 

ukoliko ćete imati kakvih poteškoća sa korištenjem tableta ili virtulanih učionica. 


VIRTUALNI RAZREDI

Za sve poteškoće možete se obratiti pedagogu na: osvbosnar.pedagog@gmail.com


SMJERNICE MZO-a

Preventivno o koroni


Kalendar
« Rujan 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji


e-Dnevnik

    


Vremenik

UPISI U SREDNJE ŠKOLE


Natjecanja

 


Upis u srednju!

Internet vozačka dozvola

Klikom na on-line katalog naše knjižnice dobivate uvid u dostupnost željenog naslova!

Korisni linkovi
Korisni linkovi

preskoči na navigaciju